Dokumenty

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE HTTPS://POZYCZKAPIENIEDZY.PL/

Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Spółka Pożyczka Pieniędzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złota 59, Biurowiec Lumen, 9 piętro, 00-120 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686386 (dalej jako "Spółka"), wprowadza zasady prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) dla osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem HTTPS://POZYCZKAPIENIEDZY.PL/ (dalej jako "Serwis").
 2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczkowej Spółki;
  2. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w jest Spółka.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Spółkę. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie.
 5. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 6. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. zawarcia i wykonywania Umowy Pożyczki ze Spółką,
  2. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
  3. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki ze Spółką, a także jego zdolności kredytowej,
  4. marketingu usług świadczonych przez Spółkę, w tym przesyłania tzw. newsletterów ,
  5. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu,
  6. logowania do konta Użytkownika,
  7. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  8. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  9. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  10. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  11. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  12. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  13. obsługi reklamacji.
 7. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących klientami Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb osób nie będących jego klientami oraz Użytkowników,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 8. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ewidencyjny, adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, liczbę nieletnich dzieci, status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numer telefonu do pracy, miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacje dotyczące karty kredytowej, numer konta bankowego, transakcje na kontach bankowych, opis, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące), zdjęcie lub wizerunek, dane z dokumentu tożsamości, podpis oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik przekaże Spółce.
 9. W związku z każdą wizytą w Serwisie, Spółka zbiera w sposób automatyczny następujące informacje:
  1. Informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywane do połączenia urządzenia z Internetem, login, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;
  2. Informacje dotyczące wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które były przeglądane lub szukane, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane w Serwisie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z biurem obsługi klienta.
 10. Spółka przetwarza również informacje, które otrzymuje od osób trzecich, na przykład innych spółek z grupy kapitałowej lub biur informacji kredytowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz w stosownych przypadkach na podstawie zgody Użytkownika udzielanej w trakcie składania jakiegokolwiek wniosku o pożyczkę lub podobny produkt.
 11. W związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Klienta danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasz program ocenia, czy możemy przyznać Klientowi kredyt konsumencki. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Klienta informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustalamy, czy umożliwienie Klientowi skorzystania z usługi nie stanowi dla nas nadmiernego ryzyka. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: pozyczkapieniedzy@gmail.com lub telefonicznie pod numer infolinii: +48 784 964 234.
 12. Profilowanie odbywa się zgodnie z następującym algorytmem:
  1. Po przesłaniu danych za pomocą formularza rejestracyjnego, przeprowadzany jest pierwszy automatyczny test w celu sprawdzenia, czy masz już profil użytkownika, a podane dane są prawidłowe (istnieją). Jeżeli wszystko jest w porządku i nie wykryto żadnych problemów, zostaniesz poproszony o dokonanie dalszej identyfikacji, poprzez uiszczenie opłaty weryfikacyjnej.
  2. Po otrzymaniu opłaty weryfikacyjnej zautomatyzowana ocena złożonego wniosku odbędzie się w kilku etapach:
   • sprawdzenie historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;
   • sprawdzanie informacji w bazach kredytowych;
   • weryfikacja informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  3. Podejmowanie decyzji. Możesz sprzeciwić się decyzji podjętej przez automatyczne przetwarzanie, wysyłając zapytanie i kontaktując się z naszym specjalistą ds. przetwarzania danych przez e-mail: pozyczkapieniedzy@gmail.com
 13. W Serwisie mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
 14. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 15. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników podmiotom trzecim:
  1. gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy Pożyczki ze Spółką- w takim wypadku Spółka Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
   • spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
   • spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;
   • spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Umowy Pożyczki, zawartej z Użytkownikiem przez Spółkę.
 16. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym dokumencie informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 17. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo do:
  1. wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  2. sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przeniesienia danych;
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 18. Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” bądź przesłać go bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych: pozyczkapieniedzy@gmail.com
 19. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 20. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez zalogowanie do konta Użytkownika, jak również skorzystanie z linku dezaktywującego wskazanego w każdej informacji handlowej lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego Spółki wskazany w Serwisie.
 21. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres pozyczkapieniedzy@gmail.com, lub zadzwonić pod numer telefonu kontaktowego Spółki wskazany w Serwisie.
 22. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 23. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 24. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Serwisu.
 25. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Spółka Pożyczka Pieniędzy Sp. z o.o., adres siedziby: Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: pozyczkapieniedzy@gmail.com
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 26. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
 27. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: pozyczkapieniedzy@gmail.com.
 28. Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont użytkownika i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 29. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 30. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami