Dokumenty

Ramowa umowa

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr _____________

 

zawarta w dniu _ _. _ _. _ _ _ _ roku w Warszawie pomiędzy:

POŻYCZKA PIENIĘDZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686386, NIP: 5272813240, REGON: 367797959, o kapitale zakładowym 200.000 zł, zwaną dalej "Pożyczkodawcą"

a

 

Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”

 

Imię:

Nazwisko:

Seria i numer Dowodu Osobistego:

PESEL:

Adres zamieszkania:

 

Ulica:

Nr domu:                Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

E-mail:

Adres do korespondencji:

Ulica:

Nr domu:                Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

 

 • 1. DEFINICJE
 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki, Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między Stronami określenia oznaczają:
  • Całkowita Kwota Pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki lub na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę w Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej;
  • Całkowity Koszt Pożyczki – obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Pożyczkobiorcę w związku z Umową Pożyczki, w tym Prowizję i Odsetki.
  • Całkowita Kwota do Zapłaty– suma Całkowitego Kosztu Pożyczki i Całkowitej Kwoty Pożyczki;
  • Data Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Całkowitą Kwotę do Zapłaty na właściwy rachunek bankowy do spłaty wskazany w Umowie Pożyczki;
  • Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internet;
  • Formularz Informacyjny - oznacza formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, dostępny dla Pożyczkobiorcy oraz niezalogowanych użytkowników na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej, zawierający dane dotyczące wnioskowanej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na Trwałym Nośniku po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki;
  • Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej, udostępniony Klientom w celu rejestracji Profilu oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;
  • Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – indywidualny (osobisty) rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w walucie polskiej przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega weryfikacji określonej w niniejszej Umowie, na który Pożyczkodawca dokonuje wypłaty udzielonej Pożyczki (z wyłączeniem Pożyczki refinansującej, która zostaje wypłacona na rachunek podmiotu uprawnionego względem Pożyczkobiorcy, wskazanego przez Pożyczkobiorcę w Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej);
  • Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: Całkowitą Kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki;
  • Klient – oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki od Pożyczkodawcy;
  • Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);
  • Odsetki - oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Całkowitej Kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
  • Profil - konto Pożyczkobiorcy utworzone za pośrednictwem Strony Internetowej, które umożliwia zalogowanemu Pożyczkobiorcy złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz uzyskiwanie informacji o aktualnie udzielonej Pożyczce, a także komunikowania się z Pożyczkodawcą w zakresie spraw regulowanych niniejszą Umową;
  • Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki (Umowa Pożyczki) – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na Trwałym Nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;
  • Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki oraz w Ramowej Umowie Pożyczki.
  • Pożyczka refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy;
  • Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi, o których mowa w Ramowej Umowy Pożyczki, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw uregulowanych w Umowie Pożyczki oraz w Ramowej Umowie Pożyczki;
  • Pożyczkodawca - POŻYCZKA PIENIĘDZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686386, NIP: 5272813240, REGON: 367797959, o kapitale zakładowym 200.000 zł;
  • Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;
  • Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł dokonywany przez Klienta z jego Indywidualnego Rachunku Bankowego w ramach rejestracji Klienta na Stronie Internetowej umożliwiający weryfikację tożsamości Pożyczkobiorcy, zwracany Pożyczkobiorcy po dokonaniu czynności weryfikacyjnych;
  • Rachunek Bankowy do Spłaty - oznacza rachunek bankowy, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy; aktualne numery rachunków bankowych, wskazane na etapie rejestracji Pożyczkobiorcy, na Stronie Internetowej lub w Umowie Pożyczki
  • Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;
  • Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm);
  • RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;
  • Strona Internetowa – strona https://pozyczkapieniedzy.pl na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek o Udzielnie Pożyczki i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
  • Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;
  • Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;
  • Trwały Nośnik – oznacza materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej treści;
  • Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek umowę pożyczki lub umowę pożyczki refinansującej zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, zawartą po zawarciu Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnieniu Indywidualnych Warunków Umowy;
  • Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania z przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemie teleinformatycznych Pożyczkodawcy;
  • Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);
  • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
  • Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem prawdziwości informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej;
  • Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysyłana między abonentami telefonii GSM;
  • Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.
  • 2 PRZEDMIOT UMOWY
 • Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad i warunków, na jakich Pożyczkodawca udziela Pożyczek Pożyczkobiorcy (na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę na zasadach określonych w niniejszej Umowie), które Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki oraz Ramowej Umowie Pożyczki.
 • Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek, po dokonaniu przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.
 • Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy lub na rachunkach - wskazanych przez Pożyczkobiorcę - podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca).
 • Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.
 • Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do każdej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.

 

 • 3 WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK
 • Na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczek osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniającym następujące warunki:

3.1.1.   Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej i utworzył Profil;

3.1.2.   Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację lub dokonał weryfikacji za pomocą Usługi Instantor;

3.1.3.   Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został  zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

3.1.4.   Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

3.1.5.   Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;

3.1.6.   W chwili ubiegania się o Pożyczkę Pożyczkobiorca nie posiada zaległości finansowych względem Pożyczkodawcy;

3.1.7.   Pożyczkobiorca spełnia pozostałe warunki przewidziane w Ramowej Umowie Pożyczki, w tym te wskazane w § 4 poniżej.

 

 • 4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY
 • Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczkobiorca oświadcza, że:

4.1.1.   jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą;

4.1.2.  w chwili składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki jest w wieku od 21 do 75 lat;

4.1.3.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;

4.1.4.  przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki i Formularzem Informacyjnym zamieszczonymi na Stronie Internetowej.

 • Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Pożyczkobiorca ma obowiązek korzystać wyłącznie z bezpiecznych połączeń elektronicznych oraz środków i urządzeń przekazu danych.

 

 • 5. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY
 • Pożyczkodawca zobowiązuje się:

5.1.1. udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia Pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 3.1.1. – 3.1.7.;

5.1.2. w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

 • 6. ZASADY REJESTRACJI POŻYCZKOBIORCY
 • W celu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki i otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca rejestruje się na Stronie Internetowej oraz tworzy Profil. Warunkiem udzielenia Pożyczki jest posiadanie w momencie składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki aktywnego Profilu.
 • Rejestracja Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej następuje poprzez wypełnienie Formularza Internetowego, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków), numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego, oraz nazwę banku, z którego zamierza dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, określenie źródła uzyskiwanego dochodu, wskazanie pracodawcy (w przypadku zatrudnienia), a ponadto Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Ramową Umową Pożyczki oraz z Regulaminem, zamieszczonymi na Stronie Internetowej.
 • W celu uzyskania dostępu do utworzonego Profilu, Pożyczkobiorca podaje adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło utworzone w trakcie procesu (składające się co najmniej z 6 znaków i 1 cyfry), za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Profilu.
 • Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

6.4.1.  zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie Internetowej;

6.4.2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu art. 5 pkt 13 Ustawy o kredycie konsumenckim;

6.4.3. wyraża zgodę na możliwość telefonicznej weryfikacji informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

6.4.4. wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych  osobowych w celu zawarcia Umowy Pożyczki;

6.4.5.  został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy.

 • Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając każdorazowy Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych:
 1. a) „Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia Pożyczkodawcy, tj. spółce POŻYCZKA PIENIĘDZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, KRS nr 0000686386:
 • • do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, (51–214), oraz z Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095), dotyczących mnie informacji gospodarczych;
 • do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie danych gospodarczych ze Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
 1. b) "Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam spółce POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. zgody na przekazywanie informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o., wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, (51–214) oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095)”
 • Udzielając zgód, o których mowa w ust. 6.5. powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:
 1. o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 2. o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki;
 5. o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;
 6. o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 • Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej i utworzenia Profilu. Podanie nieprawdziwych danych, wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.
 • Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Klientowi zostaną przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) zamieszczoną na Stronie Internetowej oraz tytuł przelewu "AKCETPUJĘ RAMOWĄ UMOWĘ POŻYCZKI POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. " z dopiskiem nr PESEL i imienia i nazwiska Klienta. Dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację są również dostępne na Stronie Internetowej.
 • W celu potwierdzenia rejestracji Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na rachunek bankowy wskazany zgodnie z pkt 6.8 powyżej z należącego do Klienta Indywidualnego Rachunku Bankowego, wpisując w tytule przelewu tytuł przelewu wskazany w pkt 6.8 powyżej. W przypadku, gdy Klient posiada Indywidualny Rachunek Bankowy w banku nie wymienionym na Stronie Internetowej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej.
 • W celu potwierdzenia rejestracji Klient ma również możliwość dokonania weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Instantor, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Klient uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego we wskazany powyżej sposób. W przypadku weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Instantor, Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku dokonywania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację..
 • Po uznaniu rachunku bankowego wskazanego zgodnie z pkt 6.9 lub dokonaniu weryfikacji poprzez Usługę Instantor, zgodnie z pkt 6.10, rejestrację uważa się za zakończoną.
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.
 • Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia do Pożyczkodawcy żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 • 7. PROCEDURA ZMIANY DANYCH POŻYCZKOBIORCY
 • W przypadku utraty hasła, Klient ma możliwość uzyskania hasła tymczasowego i zmiany hasła zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej.
 • W przypadku utraty lub zmiany numeru telefonu komórkowego oraz zmiany adresu poczty elektronicznej, Klient zobowiązany jest do ponownej weryfikacji na Stronie Internetowej, jak również zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Pożyczkodawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Pożyczkodawcy.
 • W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest umożliwić Pożyczkodawcy weryfikację nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego w kwocie odpowiadającej Przelewowi Potwierdzającemu Rejestrację. W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL wraz z dopiskiem „zmiana rachunku bankowego”.
 • W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wysłać drogą wiadomości e-mail na adres Pożyczkodawcy kopię (skan) dowodu osobistego zawierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.

 

 • 8. WNIOSEK O UDZIELENIE PIERWSZEJ POŻYCZKI
 • Po dokonaniu rejestracji na Stronie Internetowej i utworzeniu Profilu Klient ma możliwość złożenia pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty Pożyczki oraz terminu spłaty Pożyczki.
 • Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy (na Trwałym Nośniku w formie pliku PDF) Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 • Całkowity Koszt Pożyczki jest równy kwocie wskazanej w Umowie Pożyczki.
 • Składając Wniosek o Udzielnie Pożyczki, Pożyczkobiorca składa jednocześnie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4 i 6.5, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenie zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez ich złożenie w formie pisemnej przez Pożyczkobiorcę. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4 i 6.5 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie przerwanie procedury składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
 • Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualny Rachunek Bankowy lub na rachunek - wskazanego przez Pożyczkobiorcę - podmiotu uprawnionego względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca), niezwłocznie po wysłaniu do Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy Wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany na Profilu.
 • Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 • Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.
 • Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
 • Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 • Przyznanie pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy.

 

 • 9. WERYFIKACJA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI
 • Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1. Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do ewentualnego kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
 • Pożyczkodawca przed zawarciem Umowy Pożyczki dokonuje każdorazowo oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Ocena taka jest dokonywana na podstawie informacji i danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy lub na podstawie informacji uzyskanych z baz danych wskazanych w pkt 6.5. niniejszej Umowy lub zbiorów Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników.
 • Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.
 • Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym poprzez wysłanie do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Profilu lub wysyłając Wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podane w trakcie rejestracji na Stronie Internetowej. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki, jeśli Pożyczkobiorca rażąco naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

 

 • 10. WYPŁATA POŻYCZKI
 • Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę w sposób i w trybie określonym w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.
 • W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 • Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy przelewając Pożyczkę na Indywidualny Rachunek Bankowy lub na rachunek - wskazanego przez Pożyczkobiorcę - podmiotu uprawnionego względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca). niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki jednakże niepóźnej niż w ciągu 2 roboczych dni od wejścia w życie Umowy Pożyczki.

 

 • 11. WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI
 • Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość, pod warunkiem że Pożyczkobiorca nie ma niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może zaoferować Pożyczkobiorcy kolejną Pożyczkę na warunkach preferencyjnych wskazanych każdorazowo na Stronie Internetowej.
 • Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Strony Internetowej. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki. Dodatkowo, Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami pkt 8.4. Ramowej Umowy Pożyczki.
 • Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki, przy czym udostępnienie to nastąpi na Trwałym Nośniku, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 • Wniosek o Udzielenie Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu.
 • Po złożeniu poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca dokona weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki w sposób określony w pkt 9.2.
 • 11.6. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualny Rachunek Bankowy lub na rachunek - wskazanego przez Pożyczkobiorcę - podmiotu uprawnionego względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca). niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Całkowitej Kwocie Pożyczki, Dacie Spłaty, przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Profilu.
 • Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki (Umowa Pożyczki), Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia jako załącznik do Umowy Pożyczki, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
 • Rozpatrzenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Ramowej Umowy Pożyczki. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 11 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

 

 • 12. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELNIEM POŻYCZKI
 • Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki w wysokości określonej w Umowie Pożyczki i Formularzu Informacyjnym.
 • Pożyczkodawca nalicza Odsetki od niespłaconej części kwoty Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.
 • Odsetki, o których mowa w pkt 12.2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
 • Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.
 • Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
 • Z tytułu otrzymania Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Umowie Pożyczki i Formularzu Informacyjnym. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Pożyczki w Dacie Spłaty.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej, jak również zawarta jest w Indywidualnych Warunkach Umowy, Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.
 • Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
 • Koszty związane z udzieleniem Pożyczki, jej przedłużeniem oraz opóźnieniem w jej spłacie są przedstawione w Umowie Pożyczki i Formularzu Informacyjnym.

 

 • 13. ZASADY SPŁATY POŻYCZKI
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Dacie Spłaty Pożyczki.
 • Należność staje się wymagalna w Dacie Spłaty określonej w Umowie Pożyczki.
 • Przerwa w dostępie do Strony Internetowej nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności.
 • Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się do Profilu.
 • Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę, poprzez Wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Pożyczkobiorcy podane w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o Dacie Spłaty Pożyczki.
 • Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
 • Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.
 • Pożyczkobiorca dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Rachunek Bankowy do Spłaty zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numeru Pożyczki i/lub numeru PESEL Pożyczkobiorcy.
 • Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została Pożyczka, przy czym w tytule przelewu należy wskazać: numeru Pożyczki i numeru PESEL Pożyczkobiorcy.
 • Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego do Spłaty wskazanego w Umowie Pożyczki.
 • W przypadku braku odmiennego wskazania przez Pożyczkobiorcę tytułu wpłaty na Rachunek Bankowy do Spłaty Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca lub osoba trzecia w imieniu Pożyczkobiorcy wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
 1. odsetki za nieterminową płatność Pożyczki;
 2. Odsetki
 3. prowizję;
 4. kwotę udzielonej Pożyczki.
 • Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.
 • W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.

 

 • 14. POŻYCZKA PROMOCYJNA
 • Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów i oferować promocyjne warunki udzielania Pożyczek.
 • Promocje Pożyczkodawcy związane z udzielaniem przez niego Pożyczek są wskazywane w reklamach Pożyczek i na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może oferować rabaty wybranym Pożyczkobiorcom. Warunki Promocji i Rabatów są wskazywane w reklamach Pożyczek, na Stronach Internetowe Pożyczkodawcy, a także w indywidualnie skierowanych do wybranych Pożyczkobiorców mailach i/lub Wiadomościach SMS.
 • W przypadku, gdy pożyczka udzielona na warunkach promocyjnych nie została spłacona w terminie, warunki promocyjne mogą ulec anulowaniu, a Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do spłaty Pożyczki Promocyjnej wraz z należnymi opłatami wskazanymi w Umowie Pożyczki.

 

 • 15. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI
 • Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz Całkowitej Kwoty do Zapłaty odsetek za nieterminową płatność Pożyczki, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym do Spłaty.
 • Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
 • W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca uprawniony jest do wysłania Pożyczkobiorcy upomnień drogą telefoniczną, elektroniczną, w formie SMS oraz w formie pisemnego monitu.
 • W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).
 • W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.
 • Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

 

 • 16. PRAWO ODSTĄPIENIA
 • Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia Umowę Pożyczki uznaje się za niezawartą.
 • Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkobiorcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki jako załącznik do Potwierdzenia Zawarcia Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
 • Pożyczkobiorca zobowiązany do zwrotu kwoty Pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 • 17. REKLAMACJE
 • Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny. (info@pozyczkapieniedz.com) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu 22 100 2307).
 • Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
 1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Klienta listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

 

 • 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1.       Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieoznaczony.

18.2.       Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na adres Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.

18.3.       Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć na trwałym nośniku, niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

18.4.       Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.

18.5.       Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 1. dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub
 2. Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie Pożyczki o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

18.6.       Wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w pkt 18.5. powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

18.7.       Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

18.8.       O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do tej Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Ramowej Umowy Pożyczki w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

18.9.       Pożyczkobiorca Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.

18.10.    Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

18.11     Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

18.12.    Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

18.13.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

18.14.    Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

18.15.    Załączniki stanowiące integralną część Umowy: Wzór oświadczenia o odstąpieniu, Tabela Opłat i Prowizji.

 

POŻYCZKODAWCA: POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o.

 

POŻYCZKOBIORCA: _______________________________

                                               (imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki

Tabela Opłat i Prowizji

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wysokość Opłaty

1.

Przelew Weryfikacyjny

0,01 zł (1 grosz) – jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł dokonywany przez Klienta z jego Indywidualnego Rachunku Bankowego w ramach rejestracji Klienta na Stronie Internetowej umożliwiający weryfikację tożsamości Pożyczkobiorcy, zwracany Pożyczkobiorcy po dokonaniu czynności weryfikacyjnych;

2.

Odsetki (kapitałowe)

10%

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

3.

Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki

14%

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

4

Prowizja za udzielenie Pożyczki

Od 21,9 % do 28,6 % kwoty Pożyczki.

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej https://pozyczkapieniedzy.pl

5

Opłata za refinansowanie

 

Od 21,9 % do 27,4% kwoty Pożyczki.

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej https://pozyczkapieniedzy.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

               

POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o.

 1. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

 

 

 

 

Odstąpienie od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art.  53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z póź. zm.) odstępuję od Ramowej Umowy Pożyczki nr_ _ _ _ _ _ _ _ _   zawartej dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość                                                                                                          podpis Pożyczkobiorcy

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami