Dokumenty

Regulamin serwisu https://pozyczkapieniedzy.pl/

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w 00-120 Warszawa, Polska, ul. Złota 59, Biurowiec Lumen, 9 piętro, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000686386, NIP: 5272813240, REGON: 367797959(dalej jako „Spółka”).
 2. egulamin określa warunki, na jakich Spółka udostępnia możliwość korzystania z serwisu internetowego https://pozyczkapieniedzy.pl/ (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz Spółki, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Spółki oraz usług świadczonych przez Spółkę, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Umowy Pożyczki.

§ 2 – Zasady korzystania z Serwisu

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Zawarcie Umowy Pożyczki ze Spółką, uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
  4. przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.
 7. Spółka dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Spółki, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

§ 3 – Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie https://pozyczkapieniedzy.pl/. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Umowy Pożyczki.
 5. W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwienia przedstawienia oferty Spółki, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek przez Spółkę, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 4 – Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  1. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
  2. w przypadku usług odpłatnych - z chwila realizacji usługi /rezygnacji z usługi.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

§ 5 – Zobowiązania Spółki

 1. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2. Spółka zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 6 – Zobowiązania Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§ 7 – Zablokowanie dostępu do Serwisu.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Spółkę.

§ 8 – Prawa autorskie

 1. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Spółki.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Spółkę oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Spółce. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

§ 9 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 10 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną: drogą pisemną na adres pocztowy 00-120 Warszawa, Polska (ul. Złota 59, Biurowiec Lumen, 9 piętro) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Spółki (pozyczkapieniedzy@gmail.com) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii +48 22 489 52 92.
 2. Spółka rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Spółkę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

§ 11 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. O zmianach Regulaminu Spółka informuje na stronach Serwisu.
 6. Spółka może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Spółka informuje ogłoszeniem w Serwisie.

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami