Dokumenty

Zgoda dotycząca zapytania na CREDIT CHECK:

 1. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. w terminie 60 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Współpracującym Podmiotom* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. i ich przetwarzanie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. przez 3 lata od ich udostępnienia.
 2. W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. przez Współpracujące Podmioty* w terminie 60 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
 3. W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.
 4. Wyrażam zgodę POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O., na udostępnienie moich danych teleadresowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy Współpracującym Podmiotom* do celu dokonywania przez nich bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych konsumentów w związku z prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od konsumentów należności oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego wzbogacenia.
 5. Potwierdzam, że zostałem poinformowany:
  o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  o dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki;
  o tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych;
  o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 6. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O z siedzibą w Warszawa, Grzybowska 87, 00-844, Tel.+48 221002307, e-mail: pozyczkapieniedzy@gmail.com, do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”
 7. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O z siedzibą w Warszawa, Grzybowska 87, 00-844, Tel.+48 221002307, e-mail: pozyczkapieniedzy@gmail.com, na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O.”
  Do przyjmowania w imieniu Upoważniającego od konsumentów składających Upoważnionemu wnioski o zawarcie umowy następujących oświadczeń:
 8. Zgoda dla Upoważniającego na przekazanie Upoważnionemu informacji o zobowiązaniach pieniężnych konsumenta wobec Upoważniającego
  W celu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O z siedzibą w Warszawa, Grzybowska 87, 00-844, Tel.+48 221002307, e-mail: pozyczkapieniedzy@gmail.com, przez podmioty współpracujące* z POŻYCZKA PIENIĘDZY SP. Z O.O., w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich zobowiązań pieniężnych wobec nich oraz o wykonywaniu tych zobowiązań wobec nich.

 9. * Lista Współpracujących Podmiotów: http://www.credit-check.pl/uczestnicy

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami